Политика по качеството

ISO 9001:2015
 

                       Политиката по качество на “АЙ РАКИНГ” ООД e насочена към постигане на високо качество при осъществяване на дейностите по проектиране, производство, монтаж и продажба на метални стелажни системи.

                            За осъществяване на Политиката и постигане на устойчиво развитие на организацията, в “АЙ РАКИНГ” ООД е разработена и внедрена система за управление на качеството, съгласно изискванията на ISO 9001:2015.

                       С настоящата Политика по качество, Ръководството на “АЙ РАКИНГ” ООД поема отговорността за ефикасното функциониране на системата за управление на качеството при спазването на следните ръководни принципи:
 
 1. Качество на изпълнение – удовлетворяване на изискванията на клиентите и спазване на приложимите нормативни изисквания;
 2. Лидерство – осъзнаване на значението на личния пример и водещата роля на ръководството по отношение на управление на качеството;
 3. Управление на риска за всеки процес от СУК;
 4. Прилагане на процесен подход при планиране, организиране, контрол и анализ на дейностите;
 5. Непрекъснато подобряване, чрез периодични анализи, наблюдение и оценяване на резултатността на СУК;
 6. Осигуряване на необходимите ресурси за функциониране и подобряване на СУК;
 7. Приобщаване на персонала, чрез мотивация, съобщаване и разясняване на насоките на развитие на “АЙ РАКИНГ” ООД

 
                                 Основните приоритети в дейността на “АЙ РАКИНГ” ООД са насочени към:
 
 1. Ефективен обмен на информация със заинтересованите страни с цел проучване и удовлетворяване на техните потребности и очаквания;
 2. Наблюдение и измерване на ключови характеристики на процесите и дейностите, имащи отношение към качеството на стелажните системи;
 3. Засилване на отговорността на персонала по отношение на дейностите, свързани с качеството, чрез информиране и провеждането на периодични обучения;
 4. Непрекъснато подобряване на системата за управление по качество и повишаване на нейната резултатност, чрез въвеждане на нови  технологии, оборудване и ефективно използване на ресурсите.

 
                                  Ръководството на “АЙ РАКИНГ” ООД декларира личната си отговорност и ангажимент за изпълнение на обявената политика по качество.
 
 
Дата: 01.12.2021г.                                                                                                                                           Управител: Андрей Танев