Общи условия


СВАЛИ ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ


Настоящите Общи условия уреждат отношенията между “Ай Ракинг” ООД, със седалище и адрес на управление ул.”Георги Бенковски” № 37, гр.Севлиево, община Севлиево, България, ДДС Номер BG 203161352 ЕИК 203161352 представлявано от Андрей Танев, и купувачите на продуктите и клиенти на услугите, предлагани от “Ай Ракинг ООД” ООД..  
Общите условия са задължителни за купувачите на продуктите и клиенти на услугите, предлагани от “Ай Ракинг” ООД и представляват неразделна част от Договорите, сключвани между тях и “Ай Ракинг” ООД.   
Общите условия са публично обявени от “Ай Ракинг” ООД  на сайта на дружеството и с тях могат да се запознаят всички клиенти на дружеството. В случай на несъгласие на клиентите на дружеството с някои правила на Общите условия, това трябва да бъде изрично писмено заявено преди сключването на договор с “Ай Ракинг” ООД  и тези правила да бъдат изменени в сключения между “Ай Ракинг” ООД и клиента на дружеството конкретен договор. Ако това не бъде направено се счита, че клиентът на “Ай Ракинг” ООД е приел настоящите Общи условия.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящите Общи условия и в договорите между Страните следните думи и изрази имат следните значения:

„Подходяща строителна площадка“
означава мястото определено за построяване на една или повече Стелажни Системи, което трябва да бъде почистено, снабдено с електричество 220 / 110 / V мин. 5 kw, с вода, осветление и вентилация и освободено от други сгради, инсталации или вещи, препятстващи монтажа, както и свободно от монтажни работници или друг персонал, който няма общо с монтирането на Стелажна система(и) от монтажния екип на ДОСТАВЧИКА.
„Купувач“
означава физическо лице, неперсонифицирано правно образувание – сдружение или друго подобно или юридическо лице, което купува и/или използва продуктите и/или услугите на ДОСТАВЧИКА.
„Възложител”
означава физическо лице, неперсонифицирано правно образувание – сдружение или друго подобно или юридическо лице, което използва услугите на ДОСТАВЧИКА. Във всички случаи, когато между “Ай Ракинг” ООД и клиент на дружеството е сключен само договор за оказване на услуга или извършване на работа, във всички текстове на настоящите Общи условия под термина КУПУВАЧ ще се разбира и термина ВЪЗЛОЖИТЕЛ по договора за оказване на услуга или извършване на работа.
„Форс Мажор“
означава всички събития, които са извън контрола на Страните и които представляват непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключване на Договора, което причинява или може да причини пълно или частично неизпълнение от една от Страните. Такива събития са земетресения, тайфуни, наводнения, пожар, както и други природни стихии и бедствия, а така също и войни, бунтове, действия на правителството, блокади, стачки, ембарго, международни санкции, рестрикции по размяна, други действия на държави, институции или лица, които биха направили невъзможно изпълнението на задълженията на Страните, включително промени в законодателството, които въвеждат законов режим, при който ако Страна би изпълнила задълженията си по този Договор би нарушила закона, или всяка друга ситуация, която не може да бъде предвидена или предотвратена или контролирана от Страните и е от извънреден характер, включително случаи, които са приети за непреодолима сила в международната търговска практика.
„Част“
означава част или компонент от Стелажната система, доставен от ДОСТАВЧИКА.
„Продукти“
означава всички продукти, които са доставени от ДОСТАВЧИКА, но без да се ограничават само до Стелажни системи.
„Доставчик“
означава “Ай Ракинг” ООД, България.
„Проект“
означава планирано начинание за изпълнението на една или повече Стелажни системи, поръчани от КУПУВАЧА на определено място, което включва една или повече от изброените услуги: визуален дизайн, инженерен пакет, производство, доставка, монтаж, наблюдение, тестване на системата, поддръжка и др.
„Визуален дизайн“
означава двуизмерно (2D) изображение на стелажна система, което показва  формата на  Стелажната Система, както и разположението на Стелажната Система в даденото пространство. Визуалният дизайн не показва всички характерни  детайли на Стелажната Система
    „Стелажна Система”    
    означава Стелажна Система и някой от разновидностите и /стелажи за тежки товари, стелажи за леки товари, стелажи за средни товари,мецанин система, конзолна система, и др./ , предмет на Общите Условия

I. СЪГЛАСИЕ С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ. ПРИЛОЖИМОСТ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

1.Клиентите на “Ай Ракинг” ООД се съгласяват с настоящите Общите условия на дружеството с попълване на въпросника за създаване на оферта за сключване на Договор за изработката на инженерен пакет и Договор за производство, доставка и монтаж на Стелажна система или части от нея. Съгласието се счита изразено с попълване и изпращане на въпросника, независимо от това дали изрично е заявено от КУПУВАЧА.
2.С подписването на Договор за изработка на инженерен пакет и/или Договор за производство, доставка и/или монтаж на стелажна система с “Ай Ракинг” ООД, КУПУВАЧЪТ потвърждава изрично съгласието си с настоящите Общите условия без ограничение или възможност за отхвърляне на някоя клауза, освен ако друго не е изрично уговорено в Договора между Страните.
3.Ако има някакви несъответствия между тези Общи условия и условията на Договора, сключен с КУПУВАЧА, клаузите на Договора ще имат предимство.
4.В случай, че не е подписан като отделен документ Договор за изработката на инженерен пакет и/или Договор за производство, доставка и монтаж на стелажна система, но е попълнен въпросника за създаване на оферта и е направена заявка от КУПУВАЧ за закупуване на продукт на ДОСТАВЧИКА  и/или за извършване на услуга от ДОСТАВЧИКА  за изработката на инженерен пакет, производство, доставка и монтаж на стелажна система и тази заявка е изпълнена от ДОСТАВЧИКА , то отношенията между ДОСТАВЧИКА  и КУПУВАЧА се уреждат съгласно настоящите Общи условия и приложимото законодателство.  

II. ТЕХНИЧЕСКИ ВЪПРОСНИК. ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

1.При желание да закупи от ДОСТАВЧИКА  негов продукт – Стелажна система  и да ползва услугата на ДОСТАВЧИКА  да извърши монтаж на същата, КУПУВАЧЪТ отправя запитване до ДОСТАВЧИКА  и попълва технически въпросник, изготвен и предоставен от ДОСТАВЧИКА .
2.Технически въпросник е въпросник с различни въпроси относно бъдещата Стелажна система  и съществуващата сграда, който КУПУВАЧЪТ трябва да попълни. Попълването на този въпросник е важна част от проекта. Всякакви грешки или пропуски в предоставената информация могат да станат причина за неизпълнение или неточно изпълнение на  целия проект и да причинят забавяне в сроковете, както и допълнителни разходи за КУПУВАЧА. За тази цел ДОСТАВЧИКЪТ държи КУПУВАЧА да отдели внимание на всички въпроси и да им отговори възможно най-детайлно, за да се избегнат допълнителни разходи. В случай, че КУПУВАЧЪТ не е отговорил точно и изчерпателно на въпросите на ДОСТАВЧИКА  и/или е посочил невярна информация, цената по договора подлежи на промяна в съответствие с правилата на настоящите Общи условия, КУПУВАЧЪТ дължи обезщетение на ДОСТАВЧИКА  за всички претърпени от него вреди и няма право да възразява за неточно изпълнение на договора от страна на ДОСТАВЧИКА .
3.В случай, че изпълнението на доставката и монтажа на Стелажната система по договора ще бъде в страна, различна от Република България, КУПУВАЧЪТ се задължава при изпращане на запитване до ДОСТАВЧИКА  за оферта за производство, доставка и монтаж на Стелажна система да информира ДОСТАВЧИКА  за условията на местното законодателство относно извършване на работа по монтаж на Стелажната система от чужденци, правилата за безопасност на труда, съществуването на изискване за получаване на предварително разрешение или регистрация при работата по монтажа на Стелажната система, съществуването на специални правила за извършването на тази дейност и др., както и да посочи на ДОСТАВЧИКА  имената на компетентните държавни органи, които имат правомощия по разрешаването или контрола на дейността по монтаж на Стелажната система, както и по разрешаването и контрола на работата на чужденци в страната.
4.Информацията по т.3 може да бъде изискана от страна на ДОСТАВЧИКА  и след изготвяне на оферта от негова страна в случаите, когато ДОСТАВЧИКЪТучаства в обявен от КУПУВАЧА търг или конкурс, като това изискване се посочва в офертата и е част от нея.
5.В случай, че КУПУВАЧЪТ не е посочил никаква информация по т.3, ДОСТАВЧИКЪТ поема задължения към КУПУВАЧА при условия и срокове, които са изпълними в случай, че не съществуват специални условия за изпълнението на доставката и монтажа на Стелажната система по местното законодателство. Ако впоследствие се установи съществуването на подобни изисквания и/или КУПУВАЧЪТ е посочил невярна информация по т.3, цената и сроковете по договора подлежат на промяна в съответствие с правилата на настоящите Общи условия и КУПУВАЧЪТ дължи обезщетение на ДОСТАВЧИКА  за всички претърпени от него вреди.III. ОФЕРТА

       1.  При заявен интерес от страна на КУПУВАЧА и попълнен и изпратен от него до ДОСТАВЧИКА  въпросник за изготвяне на оферта, както и в случай на публично оповестен търг или конкурс, ДОСТАВЧИКЪТ изготвя оферта и я изпраща на КУПУВАЧА. Заедно с въпросника КУПУВАЧЪТ следва да посочи и информацията, изисквана съгласно раздел III., точка 3 от настоящите Общи условия. Оферта можедасе изпрати и без попълнен Въпросник, а само на базата на запитване по телефона и/или електронната поща на"Ай Ракинг" ООД
2. Офертата има обвързваща сила за ДОСТАВЧИКА  само при условие, че въпросникът е попълнен точно и е посочена изчерпателно и точно информацията, изисквана съгласно раздел III., точка 3 от настоящите Общи условия. Офертата е обвързваща за ДОСТАВЧИКА  само в съответствие с посочените във въпросника или в условията на търга или конкурса параметри и условия. Условията на офертата подлежат на промяна при промяна на зададените от КУПУВАЧА параметри, условия, обем на работа и изисквания, както и с оглед на непосочените в информацията съгласно раздел III., точка 3 от настоящите Общи условия специфични условия на законодателството по мястото на изпълнение на доставката и услугата по монтажа на Стелажната система.
3. Офертата има обвързваща сила за ДОСТАВЧИКА 20 дни след изпращането й до КУПУВАЧА, освен ако в самата оферта не е посочен друг срок.
4. Ако КУПУВАЧЪТ заяви, че приема офертата в срока, посочен по т.3 по-горе, Договорът за производство, доставка и монтаж на Стелажна система се счита за сключен между страните при настоящите Общи условия, освен ако друго не е предвидено в офертата, в заявлението за приемането й или в условията на търга или конкурса. Ако впоследствие между страните бъде сключен отделен Договор за производство, доставка и монтаж на изкуствена катерачна стена, то неговите разпоредби, които се отличават от настоящите Общи условия, имат приоритетно приложение.
5 Ако не е посочено изрично в договора, ДОСТАВЧИКЪТ не включва в цената по договора предварително посещение на мястото на монтаж на Стелажната система като част от офертата и самия проект, но това може да бъде предоставено като услуга срещу допълнително заплащане. За точното изпълнение на договора на ДОСТАВЧИКЪТ е необходима точната и навременна информация, отнасяща се до мястото на монтаж, предоставена му от КУПУВАЧА при подписване на договора и по писмено изискване от страна на ДОСТАВЧИКА .
6.Различия в нивото на подовата настилка от повече от 1.5 см за цялата структура трябва да бъдат съобщени  на ДОСТАВЧИКА  писмено при подписване на договора. В противен случай ДОСТАВЧИКЪТ предполага, че повърхността е равна и ако при монтажа на Стелажната система се разбере, че има несъответствия, то от това могат да последват допълнителни разходи за сметка на КУПУВАЧА. Допълнителните разходи, които могат да последват са закупуване на метални планки с различни дебелини за подлагане, както и допълнителен разход за по-дълги от предвидените анкери за бетон.
7. В офертата се предполага, че подготовката на мястото на монтажа ще бъде извършена от КУПУВАЧА съгласно установените в договора и приложимото законодателство изисквания за монтаж и също така се предполага, че условията на почвата, на земята и пода, както и на стените или други съоражения и/или елементи от структурата на сградата или мястото на монтажа, за които ще бъде прикрепена катерачната структура, ще бъдат  проверени от лицензиран местен строителен инженер нает от  КУПУВАЧА.  Премахването или модифицирането на подовата настилка не е включено в офертата. Обикновено стелажната система може да бъде монтирана върху съществуваща вече подова настилка стига тази настилка да е достатъчно стабилна и да отговаря на инженерните изисквания за монтаж на Стелажната система. Ако са необходими промени в подовата настилка или във фундамента, ДОСТАВЧИКЪТ би се съгласил да ги извърши като услуга срещу допълнително заплащане, като КУПУВАЧЪТ поеме и всички разходи по това. Ако КУПУВАЧЪТ не заплати необходимите за промени в подовата настилка или във фундамента разходи или забави тяхното плащане, той дължи на ДОСТАВЧИКА  освен тези суми и обезщетение за всички претърпени от ДОСТАВЧИКА  от това неизпълнение или забава вреди.
8. По подразбиране поддръжка или инспекция на Стелажната система(ите) не са включени в офертата. Извън Гаранционни срок.Ако клиентът поръча инспекция, то ДОСТАВЧИКЪТ ще определи дата за нейното извършване в следващите два месеца. Ако е включена в офертата като услуга и ако бъде заплатена от КУПУВАЧА, то ДОСТАВЧИКЪТ има правото да определи датата на инспекция на датата на завършването на монтажа на Стелажната система (+)(-) 1 месец.
19. Инспекцията на Стелажната система може да бъде договорена с отделен договор.

IV. ВРЕМЕВО РАЗСПИСАНИЕ. СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

1.Стандартните процедури на ДОСТАВЧИКА  предполагат точно планиране на времето след като се подпише договора. ДОСТАВЧИКЪТ носи отговорност за изпълнението си в посочените в Договора срокове само при стриктното спазване на задълженията на КУПУВАЧА.  Времевото разписание зависи от изпълнението от страна на КУПУВАЧА на неговите задължения по договора като подписване на договора, попълване на техническия въпросник и предоставянето на информацията по раздел III. от настоящите Общи условия, плащане на уговорените в Договор суми, осигуряване на условия за монтаж на Стелажната система и др.
2.Всяко неизпълнение и/или неточно изпълнение на задълженията на КУПУВАЧА по договора е основание за удължаване на сроковете за изпълнение от страна на ДОСТАВЧИКА  с периода на забавата от страна на КУПУВАЧА.
3. Ако КУПУВАЧЪТ забави изпълнението на някое свое задължение по договора, което е условие за започване на срока за производство и доставка на Стелажната система, с повече от 10  дни, то началната дата, от която започва да тече срокът за производство и доставка ще бъде определена едностранно от ДОСТАВЧИКА с  писмено уведомление до КУПУВАЧА, като ДОСТАВЧИКЪТ има право да определи свободно тази дата с оглед на поетите от него ангажименти по други договори.
5. Ако след пристигането на техниците и преди началото на монтажа или ако в процеса на извършване на монтажа поради неизпълнение на задължение на КУПУВАЧА по настоящия договор монтажът не може да бъде извършван за период по-дълъг от 5 /пет/дни, то ДОСТАВЧИКЪТ има право писмено да уведоми КУПУВАЧА, че монтажът ще бъде прекратен и ще бъде подновен от дата след осигуряването на условия за монтаж, за която ДОСТАВЧИКЪТ писмено ще уведоми КУПУВАЧА.   
6. Във всички посочени по-горе случаи ДОСТАВЧИКЪТ има право на допълнителни такси свързани с промяна в уговорените времеви планове или предвижване на монтажния екип  и/или поръчване на материали и екипировка за кратко време.

V. ДОСТАВКА

  1. Условията на доставка във всеки конкретен случай се определят в подписания между страните Договор за производство, доставка и монтаж на стелажна система, а ако не е подписан такъв – в офертата на ДОСТАВЧИКА , приета от КУПУВАЧА. Превозът, застраховките по превоза, преминаването на риска и други подобни се уреждат съгласно договорената клауза за доставка  съгласно условията  Incoterms 2012.
2. Ако  КУПУВАЧЪТ поръча транспорт на Стелажната система(ите), то този транспорт ще бъде извършен спрямо интернационално приетите условия на INCOTERMS 2012, съгласувани и от двете страни.
3. Без значение от избраните условия на доставка КУПУВАЧЪТ трябва да посочи в договора с ДОСТАВЧИКА  контактна информация (пълно име, адрес, телефонен номер, мобилен номер, факс номер) на човека отговорен за получаването на доставката и (ако е необходимо) за всички нужни митнически процедури. Този човек трябва да бъде на разположение по всяко време докато Стелажната система(ите) пътува. Посочената в договора контактна информация може да бъде променяна само с изрично писмено уведомление.
4. Доставката на Стелажната система ще се извърши в срок, уточнен в договора между страните, който започва да тече след извършване на всички посочени по-долу действия:
-  Получаване от ДОСТАВЧИКА  на авансовото плащане и всички плащания дължими преди изпращане на Стелажната система.
-  Получаване от ДОСТАВЧИКА  на подписания и подпечатан от КУПУВАЧА Договор в оригинал по пощата или куриер или писмено потвърждение на съгласието на КУПУВАЧА с направената от ДОСТАВЧИКА  оферта, включително писмено уведомление за избора на ДОСТАВЧИКА  за изпълнител в обявен от КУПУВАЧА търг или конкурс.
5. Срокът за доставка може да бъде удължен с не повече от 30 (тридесет) дни в случай на забава на доставка от страна на Производителите на компоненти или материали, влагани в Стелажната система, предмет на настоящия Договор, за което ДОСТАВЧИКЪТ ще уведоми писмено КУПУВАЧА.
6. ДОСТАВЧИКЪТще уведоми КУПУВАЧА  за точната дата на доставка поне 2 дни предварително. Спрямо тази дата, КУПУВАЧЪТ трябва да предприеме всички нужни стъпки за получаване, разтоварване и складиране на всички доставени части на датата на доставка. Ако КУПУВАЧЪТ откаже да приеме стоката на датата на доставка то ще последват допълнителни такси за всяко закъснение.
Ако монтажът се забави по вина на КУПУВАЧА, преди пристигане на монтажната група ДОСТАВЧИКЪТ ще определи нови дати за пристигане на техниците и сроковете за завършване на Стелажната система(ите) ще бъдат съответно удължени от страна на ДОСТАВЧИКА  без да е необходимо съгласие за това от КУПУВАЧА.
7. За транспорта важат условията предвидени в  Incoterms 2012. КУПУВАЧЪТ ще инспектира частите на Стелажната система на датата и на мястото на доставка и ще уведоми незабавно ДОСТАВЧИКА  за всички явни дефекти.
 Задължение на  КУПУВАЧА  е да провери дали броя на частите, които са пристигнали съответстват на описанието на стоката на ДОСТАВЧИКА  в съответния превозен документ. Всякакви загуби или повреди трябва да бъдат забелязани и отразени в описанието на стоката преди то да бъде подписано. В случай че няма допълнителни вписвания се приема че Стелажната система е доставена в отлично състояние и е годна за монтаж.
8. В случай че Стелажната система е доставена EXW, КУПУВАЧЪТ се задължава да я прибере от складовите помещения  на ДОСТАВЧИКА  в 5-дневен срок от получаването на писмено известие за доставка от ДОСТАВЧИКА . В случай че КУПУВАЧЪТ не прибере Стелажната система в рамките на горепосочения период, той ще заплати складови такси в размер на 0,2 Евро на ден  за всяко палето място в допълнение към неустойките дължими за всяко закъсняло плащане. Неизпълнение от страна на КУПУВАЧА на задължението за взимане на Стелажната система или нейните Части от мястото на EXW доставката, продължило повече от 1 месец след получаване на Известие за доставка изпратено от ДОСТАВЧИКА  по електронна поща на адреса на КУПУВАЧА предоставен в точка 10.1 на този Договор, се счита за сериозно съществено нарушение на настоящия Договор и КУПУВАЧЪТ е задължен да изпълни договорните си задължения и да заплати напълно договорената между страните крайна цена изцяло в 3 /три/- дневен срок  след получаване на покана за доброволно плащане, независимо, че монтажът на Стелажната система не е извършен. Ако КУПУВАЧЪТ поиска да бъде извършен монтаж на Стелажната система след изтичане на посочения едномесечен срок, монтажът се извършва след заплащане от страна на КУПУВАЧА на пълната цена по договора и на дължимите неустойки по него.
9. КУПУВАЧЪТ става пълноправен собственик на стелажните елементи след като плати 100% от нейната стойност, а именно - цената, посочена в Договора за производство, доставка и монтаж на стелажите
.
VI.  УСЛОВИЯ ЗА МОНТАЖ. ОТГОВОРНОСТ НА ДОСТАВЧИКА ЗА НЕДОСТАТЪЦИ

1.1. Монтажът на Стелажната система ще се извърши в уточнен в Договора между страните срок, който започва да тече след извършване на всички посочени по-долу действия:

Получаване от ДОСТАВЧИКА  на всички плащания дължими преди започване монтажа на Стелажната система.
   -   Разтоварване на Стелажната система.
   -  Осигуряване на подходяща строителна площадка с размери определени във визуалния дизайн на Стелажната система.
   -   Осигуряване на условия за монтаж на строителната площадка, определени съгласно настоящите Общи условия и изпълнение на всички поети във връзка с това задължения на КУПУВАЧА.
2. ДОСТАВЧИКЪТ е обвързан само с крайните срокове за завършване на проекта, а не с изискванията на  КУПУВАЧА за схемата на работа. При забава на КУПУВАЧА срокът за монтаж се увеличава с периода на забавата.
3. В случай че ДОСТАВЧИКЪТ не получи плащане дължимо на определен етап от монтажния или производствения процес според условията на плащане уговорени в Договора между страните или в посочени в приетата от КУПУВАЧА оферта на ДОСТАВЧИКА , монтажът ще бъде преустановен до получаване на дължимото плащане, през който период КУПУВАЧЪТ понася директно всички разходи, свързани с монтажа и с престоя на монтажната група.
4. 1..За осъществяването на всички действия, които са задължение на КУПУВАЧА и са условие за начало на срока за монтаж на Стелажната система, КУПУВАЧЪТ се задължава да уведоми писмено ДОСТАВЧИКА  и срокът за монтаж започва да тече от датата на получаване на уведомлението.
4.2. ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да информира КУПУВАЧА за пристигането на техниците по монтажа и за планираната дата на започване на монтажа до 2 дни преди пристигането на техниците и започването на монтажа.
5.КУПУВАЧЪТ се задължава да осигури следните условия за монтаж и да изпълни следните задължения, необходими за извършване на монтажа:
- Да осигури 12 часа, 7 дни в седмицата достъп и разрешение за монтаж на мястото, където Стелажната система ще бъде издигната през периода на монтажа.
- Да предостави достъп до електричество 220-240(110) V и поне 5 kW мощност.
- Да предостави достъп до вода
- Да предостави тоалетна на мястото на монтаж.
- Да предостави отопление на мястото на монтаж по време на монтажа ако работата се извършва в зимно време.
- Да предостави подемна платформи с височина не по-малка от височината на Стелажната система на мястото и по време на монтажа. Когато се предоставят от КУПУВАЧА, подемните платформи трябва да са на разположение на техниците по всяко време. Ако КУПУВАЧЪТ изисква подемните платформи да не бъдат предоставени от него, ДОСТАВЧИКЪТ е готов да ги предостави срещу допълнително заплащане. Броят на  хидравличните платформи, скелетата на колела или ножичните лифтове, осигурени от КУПУВАЧА зависи от броя на монтажните техници, които  ДОСТАВЧИКЪТ е изпратил да инсталират Стелажната система; в случай че повече от един екип техници работи по Стелажната система, КУПУВАЧЪТ ще предостави по един брой от гореописаната екипировка за всеки работещ монтажен екип.
- Да предостави мобилно скеле в случай, че подемна платформа не е на разположение или не се препоръчва от ДОСТАВЧИКА . Мобилното скеле е самостоятелно скеле, което е самостоящо и монтирано на колелца. Мобилните скелета трябва да се предоставят заедно с информация относно безопасното им използване и изграждане. Ако конфигурацията на скелето ще се променя, свържете се с производителя или доставчика му за допълнително упътване. Всички модулни мобилни скелета трябва да се изграждат в съответствие със спецификациите на производителя. Следните контролни мерки трябва да бъдат въведени за мобилните скелета:
А)Височината на мобилното скеле от озоновата на скелето до работната повърхност не трябва да надвишава трикратно минималните размери на основата освен ако обратното не е изрично упоменато от производителя, доставчика или дизайнера.
Забележка: Някои мобилни скелета (напр. Алуминиеви) може да не са стабилни при пропорция на височината 3 към 1. AS 1576 Скеле изрично упоменава съществуването на тест за странично натоварване, който потвърждава стабилността на скелето.
      Б) да предостави документация, удостоверяваща че мобилното скеле се придържа към горепосочения тест.
      В) Да се използва обезопасена вътрешна стълба с предпазен отвор (напр. заключена врата на панти) за достъп до и от скелето.
      Г) Да се изберат колелца с подходящ размер и капацитет за поддържане на статичното и динамичното натоварване на скелето.
       Д) Да се използват колелца, на които ясно е указан лимита за работно натоварване.
       Е) Колелцата снабдени според стандарта трябва да бъдат заключени преди изграждането на скелето да продължи.
        Ж) Да се използват и нагласяват колелца с регулируеми крака за да се запазва нивото на платформата когато поддържащата структура е на различни височини.
        З)  Да се направи планирано укрепване на основата на мобилното скеле за осигуряване на по-голяма стабилност.
- Да предостави място за складиране на материали.
- Да предостави подходящо осветление на мястото и за периода на монтажа.
- Да премахне всички електрически, водни, осветителни и други системи, които могат да попречат на издигането на стелажната система. ДОСТАВЧИКЪТ може да премести тези системи срещу допълнително заплащане.
- Да приеме и да разтовари грижливо, според инструкциите за товаро-разтоварване на чупливи стоки и да складира всички елементи на Стелажната система от деня на тяхната доставка. Ако КУПУВАЧЪТ изисква тази работа да бъде свършена от ДОСТАВЧИКА, последният ще начисли допълнително възнаграждение в зависимост от трудността на достъпа. Складирането трябва да бъде на площадката за монтаж. Ако бъде на друго място то преместването на материалите или трябва да се извърши от КУПУВАЧА, или ще бъде увеличена стойността на договора.
- Да направи подготовка на мястото на монтаж, ако е необходима такава, според чертежите и изискванията на ДОСТАВЧИКА . ДОСТАВЧИКЪТ ще предостави детайлите и изискванията нужни за извършване на тази дейност. Целта е да се подготви мястото за монтажа не по късно от пристигането на монтажната група.
- да премести инсталациите - електрически, осветителни, водопроводни и други подобни, които могат да попречат на изграждането на Стелажната система или да създадат опасности или неудобства при монтажа в срок до започване на монтажа
- Да предостави контейнер(и) за отпадъци.
- Да изнесе контейнера(ите) за отпадъци след завършване на проекта. В случай че КУПУВАЧЪТ желае изнасянето да се осъществи от ДОСТАВЧИКА, последният  ще го извърши срещу допълнително заплащане.
- Да предостави подходящо място където техниците да складират под ключ екипировката и инструментите си.
- Да складира всички материали и инструменти до завършване на монтажа и да ги пази чисти.
- Да уреди място за спане на техниците близо до мястото на монтажа и да поеме съответните разходи. Необходимо е въпросното място да има вода, ток, отопление, достатъчно легла, действаща баня и тоалетна. Тази услуга може да бъде поръчана от КУПУВАЧА на Изпълнителя срещу допълнително възнаграждение.
- Да се увери и обезпечи, необходимата носимоспособност на настилката (етажната плоча) за поемането на натоварването от хидравличният повдигач (че подът/сградата е достатъчно здрав за да понесе необходимите товари).
- Да осигури необходимото осветление за осветяване на Стелажната система(ите) по време и след инсталацията й.
През периода на монтажа КУПУВАЧЪТ се задължава да осигури на монтажниците достъп до мястото на монтаж през всички дни на седмицата (включително Събота и Неделя) както и постоянен достъп с цел вкарване на материали, хидравлични платформи, мотокари и др.  Хидравлични платформи ще се използват за подреждане и поставяне на различните части от Стелажната система(ите).Обикновено работата ще се извършва през деня.
8. В случай на инсталиране на външна Стелажна система при неблагоприятни атмосферни условия, а именно – температура  под +5 градуса по Целзий, при вятър над 15м/s, както и при валеж, работата на монтажните техници е възпрепятствана и периодът за монтаж на Стелажната система автоматично се удължава поради лоши климатични особености със срока, в който не е било възможно да се изпълнява работата по договора.
9, КУПУВАЧЪТ се задължава при започване на монтажа да уточни с монтажната група позиционирането на Стелажната система и на отделните нейни елементи и да осъществява непрекъснат контрол в процеса на монтажа за правилното позициониране на Стелажната система и на отделните нейни елементи и съответствието им с одобрените от него инженерни проекти, както и да уведомява писмено проджект мениджъра и  монтажната група незабавно в случай на несъответствие с тези проекти. В противен случай КУПУВАЧЪТ не може да иска обезщетение   от настоящия договор.
10,. В деня на завършването на монтажа на Стелажната система КУПУВАЧЪТ се задължава да изпълни процедурата по приемане. Процедурата по приемане включва финална инспекция от страните по договора на изпълнението на проекта, извършено от посочени в договора или в изрично писмено уведомление за целта представители на страните. Служител на КУПУВАЧА и служител на ДОСТАВЧИКА  ще подпишат Двустранен протокол за завършване и приемане на монтажа, удостоверяващ приемане на работата. Инспекцията и подписването на Протокола ще се извършат веднага след завършване на Стелажната система(ите), докато техниците са все още на място. КУПУВАЧЪТ е длъжен да посочи човека, който ще присъства на инспекцията и да осигури неговото присъствие в нужния момент. КУПУВАЧЪТ не може неоснователно да отлага и задържа приемането на Стелажната система. Ако Двустранния протокол за завършване и приемане на монтажа не е подписан до датата и часа, за който КУПУВАЧЪТ ще бъде писмено уведомен от ДОСТАВЧИКА , то датата, на която КУПУВАЧЪТ ще бъде писмено поканен от ДОСТАВЧИКА  да подпише Протокола, ще се счита за дата на завършване на проекта без каквито и да било претенции от страна на КУПУВАЧА. Неподписването на протокола от страна на КУПУВАЧА чрез отговорното за това лице означава абсолютно удовлетворение от качеството и се приема като мълчаливо съгласие и приемане на работата без възражения. В този случай Купувачът няма никакво право да задържа плащания. В случай че КУПУВАЧЪТ има претенции към качеството на работа на ДОСТАВЧИКА , то той трябва да ги посочи писмено преди подписване на ПРОТОКОЛА или да ги опише в ПРОТОКОЛА и след това да го подпише. Ако КУПУВАЧЪТ изиска Двустранния протокол за завършване и приемане да се подпише по друго време, то то това може да бъде извършено само с изричното писмено съгласие на ДОСТАВЧИКА  и след заплащане на допълнително възнаграждение, свързано с разходите за допълнителен престой на монтажната група.
11. КУПУВАЧЪТ се задължава при извършване на монтажа и най-късно до датата на подписване на Протокола по т.10. да извърши внимателен преглед на Стелажната система и ако е необходимо да поиска писменно поправките, след които Стелажната система няма да има функционални и други недостатъци. Ако е необходимо извършването на инспекции от трети лица на изпълнените работи, те са за сметка на КУПУВАЧА.
12. В случай че КУПУВАЧЪТ подпише Протокола без мотивирани възражения или изобщо не го подпише, но впоследствие има рекламации относно състоянието на Стелажната система  в момента на завършването на монтажа за несъответствия и недостатъци, които са могли да бъдат констатирани в хода на монтажа или при подписване на Протокола, както и при неизпълнение на задълженията си по т.10 и т.11., КУПУВАЧЪТ ще покрие разходите за допълнителен труд на техниците, извършващи ремонтните дейности, както и всички разходи за техния транспорт и настаняване.
13. ДОСТАВЧИКЪТ отстранява за своя сметка посочените своевременно от КУПУВАЧА по време на монтажа или в Протокола по чл.12 несъответствия с одобрените от КУПУВАЧА проекти, когато това несъответствие влияе на функционалността на Стелажната система.
14. В случай, че при монтажа на Стелажната система или в Протокола по ал..VII чл.12 от настоящите Общи условия, се установи(ят) несъответствие(я) с одобрения от КУПУВАЧА проект, без това несъответствие (тези несъответствия) да влияе (ят) на функционалността на Стелажната система, ДОСТАВЧИКЪТ се задължава за своя сметка да отстрани това несъответствие (тези несъответствия) или да направи отбив от цената по договора, пропорционален на несъответствието (несъответствията), но не повече от 3 % (три процента) от стойността на договора.
15. В случай, че след приключване на монтажа и подписване на протокола по т. 12. се установи несъответствие, влияещо на функционалността на Стелажната система, КУПУВАЧЪТ се задължава незабавно да преустанови ползването на Стелажната система и да уведоми ДОСТАВЧИКА . ДОСТАВЧИКЪТ се задължава в едноседмичен срок от уведомлението за констатираното несъответствие да изготви становище дали Стелажната система може да бъде ползвана до отстраняването на несъответствието, а в едномесечен срок от уведомлението да отстрани несъответствието. Ако ДОСТАВЧИКЪТ не изпълни това си задължение, той дължи обезщетение на КУПУВАЧА в размер на 0,5 % от екс уъркс стойността на Стелажната система за всеки ден забава след седмия ден след уведомлението, ако не изготви становище , или след изтичането на 1 месец след уведомлението, ако не изпълни задължението си да отстрани несъответствието. Ако несъответствието е можело да бъде констатирано при изпълнение на задълженията на КУПУВАЧА по т.11 и т.13, ДОСТАВЧИКЪТ не дължи обезщетение, освен ако не изготви становище или не отстрани несъответствието в посочените срокове.
16. ДОСТАВЧИКЪТ не е задължен да разглежда възражения за неточности в изпълнението, които са можели да бъдат констатирани при изпълнение на задълженията на КУПУВАЧА по т.11, т.12 и т.13, направени след подписването на  протокола по т.12. и не е задължен да обезщетява КУПУВАЧА за тях. Ако КУПУВАЧЪТ желае да бъде извършена поправка на Стелажната система след подписването на протокола по т.12, това може да бъде извършено при съгласие на ДОСТАВЧИКА  и след заплащане от страна на КУПУВАЧА на определената за това цена.
17.ДОСТАВИКЪТ е длъжен да поеме допълнителните разходи, описани в чл.III,т.6

VII. ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА ДОСТАВЧИКА

1. ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да изготви визуален проект и да достави и монтира(при желание от клиента)  Стелажната система съгласно условията на подписаните договори с КУПУВАЧА, а ако такива не са подписани – в съответствие с офертата и настоящите Общи условия.
2. ДОСТАВЧИКЪТ носи отговорност за изпълнението на работата по целия проект при условие, че за осъществяването му не е необходимо получаването на специално разрешение. Ако за изпълнението на работата по целия проект се изискват допълнителни разрешителни или лицензи от ДОСТАВЧИКА, това се посочва преди подписване на договора и цената за получаването им се включва в общата цена по договора.
3. Ако необходимостта от получаването на допълнителни разрешителни или лицензи от ДОСТАВЧИКА  се установи след подписване на договора, то ДОСТАВЧИКЪТ има право;
- да се откаже от изпълнението на договора като уведоми за това писмено КУПУВАЧА, както и да задържи такава част от получената от КУПУВАЧА сума, която съответства на направените от него до този момент разходи и компенсира претърпените от него вреди;
- да  измени едностранно цената по договора с КУПУВАЧА като включи в нея разходите си за получаването на съответните лицензи и разрешителни.
4.. Ако КУПУВАЧЪТ е поръчал монтаж, то ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да монтира Стелажната система  в съответствие с изискванията на одобрените от двете страни визуален дизайн
6. В случай, че съгласно подписания между страните договор не е уговорено извършването на  монтаж, ДОСТАВЧИКЪТ не е задължен, но може да осигури супервайзор по време на монтажа срещу допълнително заплащане. Задачата на супервайзора е да следи процеса на монтажа на Стелажната система и да осигури съответствието му с изискванията на инженерния пакет. В работата на супервайзора не се включва монтажна дейност или управление на работниците или на процеса.
7. Ако не е договорено друго ДОСТАВЧИКЪТ не отговаря за подготвянето на мястото на монтаж. Ако не е уведомен за противното, ДОСТАВЧИКЪТ приема, че в района няма азбест или други опасни материали. ДОСТАВЧИКЪТ ще оказва възможното съдействие за организацията и планирането на всичко нужно за монтиране на Стелажната система с цел да се намалят монтажните разходи.
8. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за нарушаване целостта на съществуващите хидро- или топлоизолации, повреди на съществуващи инсталации, както и за течове, които могат да се появят в следствие на закрепване на Стелажната система към съществуваща сграда.
9.ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за използване на Стелажната система, освен поради некачествено изработване или монтаж на самата система. Той не носи отговорност за вреди, причинени поради изисквания, поставени от КУПУВАЧА или други фактори, които не са свързани със задължението му за качественото изпълнение на Стелажната система съгласно договора.
10. С подписването на договор с ДОСТАВЧИКА  (ИЗПЪЛНИТЕЛЯ)  КУПУВАЧЪТ (ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ) го освобождава от отговорност и му гарантира, както и на неговите представители, съдружници и всички други свързани юридически лица, че ще бъдат свободни от всякакви дела, искове и действия в следствие на неспазване условия на Инструкцията за експлоатация. Управителите трябва да предприемат и активни действия за обучението на персонала и ползвателите на Стелажната система.

 VIII. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КУПУВАЧА

КУПУВАЧЪТ поема отговорност да:
1. Предостави пълна и точна информация на ДОСТАВЧИКА за специфичните изисквания на местното законодателство, когато мястото на доставка и монтаж на Стелажната система е извън България, както и да окаже необходимото съдействие на ДОСТАВЧИКА  за получаване на всички разрешителни, лицензии и други документи, необходими за изпълнението на договора с работници от България като ще предприеме всички необходими действия и своевременно ще подаде молби и ще предостави всички необходими документи  за получаването на работни разрешителни и визи за техниците, посочени от ДОСТАВЧИКА , ако това се налага от местното законодателство
2. Предостави цялата нужна информация, която е нужна на ДОСТАВЧИКА  за експортната застраховка на плащанията на КУПУВАЧА.
3. Предостави подходящо и приемливо за ДОСТАВЧИКА  обезпечение на задължението си за заплащане на цената в случай на разсрочено плащане.
4. Изпълни задълженията си по приемането на доставката и осигуряването на подходяща строителна площадка за монтаж на Стелажната система.
5. Осигури и обезпечи проверка на сградата от лицензиран местен строителен инженер за поемане на нововъзникналите усилия в конструкцията. При надвишаване на граничната носимоспособност се изготвя проект за усилване на сградата от същият или друг правоспособен инженер. При необходимост от усилване КУПУВАЧЪТ усилва сградата за своя сметка.
6. Осигури необходимото осветление за осветяване на Стелажната система(ите) по време и след монтажа й.
7. Постави на видно място инструкции за безопасност при ползването на Стелажната система и препоръки за безопасното й ползване, както и да осигури присъствието при ползването на Стелажната система на лица, които да отговарят за безопасността на ползувателите й.
8. Преглежда периодично външния вид на Стелажната система, незабавно да уведомява ДОСТАВЧИКА  в случаите на проявен недостатък на Стелажната система и да преустанови ползването й до получаване на становище от ДОСТАВЧИКА дали Стелажната система може да бъде използвана.
9.. Не позволява увреждане от страна на трети лица на Стелажната система и да осигури условия за запазването й по начин, който да не поставя в опасност ползувателите й и да не става причина за повреда във функционалността на Стелажната система


IX. ПЛАЩАНЕ

1.Плащането е уточнено в договора за доставка и договора за монтаж между страните
2. Всички плащания се извършват по банков път към банковата сметка на ДОСТАВЧИКА:
IBAN: BG20BUIN95611000455530    BIC:BUINBGSF Алианц Банк България АД
3 За дата на плащането се счита датата, на която с дължимата сума е заверена сметката на ДОСТАВЧИКА .
4.При просрочие на падежа на някое от плащанията, КУПУВАЧЪТ дължи на ДОСТАВЧИКА  неустойка в размер на 0,5% от стойността на просроченото плащане за всеки ден забава.
5. Ако КУПУВАЧЪТ не изпълни свое задължение за заплащане на сума по договора и забавата му продължи повече от 20 (двадесет) дни, ДОСТАВЧИКЪТ има право едностранно да прекрати изпълнението на Договора между ДОСТАВЧИКА  и КУПУВАЧА, след като писмено покани КУПУВАЧА да заплати дължимите суми и му даде 10 (десет)-дневен срок за плащане. Ако в посоченият срок КУПУВАЧЪТ не заплати дължимите суми, ДОСТАВЧИКЪТ има право да задържи  всички суми, получени до този момент по прекратения договор и се освобождава от своите задължения по прекратения договор.
6. Рекламации от страна на КУПУВАЧА няма да се считат за легална причина за задържане на дължими плащания и КУПУВАЧЪТ ще заплати дължимите суми в договорените между страните срокове за плащане.


X. ИНФОРМАЦИЯ ЗА СТЕЛАЖНАТА СИСТЕМА
1.КУПУВАЧЪТ приема ДОСТАВЧИКЪТ да постави табели с указания за вида и спецификата на Стелажната система .


XI. ПРОМЕНИ В ТЕЧЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА

1.ДОСТАВЧИКЪТ, в желанието си да задоволи исканията на КУПУВАЧА, може да предприеме основателни промени в договореното количество работи и обхвата на проекта. ДОСТАВЧИКЪТ има правото да калкулира стойността на съответните промени или допълнителни работи и да я добави към общата цена на проекта.
2.Всички изменения на уточнената в договора или офертата работа, както и всички допълнителни изисквания на КУПУВАЧА, се посочват в Анекс към Договора, с който се уточнява вида и обема на допълнителните или изменени работи и тяхната стойност, както и изменената обща цена по договора.

XII. ФОРСМАЖОР

1.Нито КУПУВАЧЪТ, нито ДОСТАВЧИКЪТ носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства. Съответно нито една от страните няма да бъде държана отговорна за каквито и да било щети или вреди, произтичащи от форсмажорни обстоятелства.
2.Страните ще се информират една друга  веднага  (не повече от 5 работни дни) след възникване на форсмажорно събитие.
3. В случай на Форс мажор страните се задължават да представят удостоверение за Форс мажор от съответната търговска палата или друг еквивалентен орган на съответната държава., а сроковете за изпълнение се удължават със срока на форс мажорното обстоятелство.


XII ИЗВЕСТИЯ

1.Всички съобщения между Страните ще бъдат в писмен вид, включително по електронната поща или факс, и ще бъдат изпращани на посочените от тях в Договора адреси (включително на електронна поща) и факсове.
2.При промяна на адреса за кореспонденция на която и да било от Страните, промененият адрес ще се счита за валиден само в случай, че другата страна е уведомена писмено за това. До момента, в който е получено писмено уведомление за промяна на адрес за кореспонденция, всички съобщения изпратени до предходния адрес на страната ще се считат за надлежно получени от нея.

XIV. ГАРАНЦИЯ
Стандартната гаранция на ДОСТАВЧИКА за Стелажната система е 5 (пет) години от датата на подписване на ДВУСТРАННИЯ ПРИЕМО-ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ
2.Гаранцията на ДОСТАВЧИКА покрива всякакви повреди на Стелажната система и други дефекти, които могат да възникнат, независимо от това, че Инструкциите за експлоатация са спазени. В такъв случай ДОСТАВЧИКЪТ гарантира, че ще поправи или подмени повредените елементи в рамките на договорен срок от забелязването им. В случай че Инструкциите за експлоатация не са спазени, гаранцията не е валидна. ДОСТАВЧИКЪТ поема всички разноски по транспортирането на части и техници за извършване на ремонти по система в гаранция.
3.Гаранцията става валидна и започва да тече в полза на КУПУВАЧА едва след пълното заплащане на договорената цена и важи до края на срока, посочен в договора между страните, който срок започва да тече от датата, на която е завършен монтажа на Стелажната система и е подписан приемо-предавателен протокол или КУПУВАЧЪТ е бил поканен да подпише такъв, но не е изпратил представител или не е подписал протокола..
4.Гаранцията е валидна, само ако ДОСТАВЧИКА извърши монтаж на Стелажната система.
5.Гаранцията е валидна само в случаи когато Стелажната система се натоварва с максималните по спецификация натоварвания. В случай на неправилна употреба спрямо Инструкциите за експлоатация, ДОСТАВЧИКА ще даде проби от наранените материали в специализирана лаборатория и при установяване на неправилна употреба, ДОСТАВЧИКА ще откаже гаранцията.
6. ДОСТАВЧИКА не е отговорен в случаи на неправилна употреба на механизирани средства(мотокар, елетрокар и др), които доведат до нарушение целостта на Стелажната система или огъване, счупване или натиск на някой от конструктивните и елементи
7.Гаранцията е валидна само в случаи когато дадената стелажна система се използва в съответствие с предназначението и - външна или вътрешна употреба..Ако ДОСТАВЧИКА продаде стелажна система за вътрешни условия, но тя бъде монтирана навън - гаранцията за продуктите в 2 години ако бъде монтирана от ДОСТАВЧИКА.
8.Ако КУПУВАЧА сам монтира системата,но представител на ДОСТАВЧИКА инспектира и подпише протокол за коректна инсталация на системата - гаранцията е за срок от 2 години. Ако КУПУВАЧА сам монтира системата без представител на ДОСТАВЧИК да инспектира монтажа - гаранцията е за срок от 1 година.
9.Гаранция за праховото покритие - 1 година при положение, че няма удари по стелажните елементи, които премахват даденото покритие

XV. НЕУСТОЙКИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ
1.Ако монтажът се забави по вина на КУПУВАЧА, включително и поради забавяне на някое от плащанията по този Договор, и техниците са вече на мястото на монтажа, всички допълнителни разходи за удължения им престой ще бъдат заплатени от КУПУВАЧА. Това включва разходите за хотел / квартира, храна, наем на кола, за смяна на полетите, разходите за наем на нужните за целите на монтажа машини и екипировка . Разходите се дължат за всеки започнат ден на забава или ден в който техниците не могат да работят поне 8 часа.
2. Ако КУПУВАЧЪТ не складира материалите от деня на тяхната доставка до края на монтажа и не ги опази чисти, всички допълнителни разходи заради кражба, нарушение целостта на елементите, нарушение по покритието, заради неправило съхранение,  преместване или почистване, включително за транспорт, материал и труд ще са за сметка на КУПУВАЧА.  
3. Ако КУПУВАЧЪТ не осигури подходящо помещение за складиране на монтажните инструменти, което техниците да заключват, всички разходи, породени от извършена кражба или повреждане на инструменти и материали ще бъдат за сметка на КУПУВАЧА.
4. Ако КУПУВАЧЪТ не уреди съгласно условията на настоящите Общи условия престоя на техниците в хотел или квартира близо до мястото на монтажа или някаква механизация за осигуряването на която той е поел отговорност, ДОСТАВЧИКА ще извърши това на разноски на КУПУВАЧА.
5. Ако монтажът се забави по вина на КУПУВАЧА и техниците са на мястото на монтажа повече от 7 дни, КУПУВАЧЪТ ще заплати освен разходите и неустойките по текста по-горе и обратните транспортни разходи на техниците.
6. Ако ДОСТАВЧИКЪТ забави изпълнението на монтажа повече от 1 (един) месец, то той дължи обезщетение на КУПУВАЧА в размер на действително претърпените от него вреди, определени като заплатеният от КУПУВАЧА наем за ползване на помещението, в което се намира стелажната система, през периода на забавата, но не повече от средния пазарен наем за подобно помещение.

XVI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ

След изпълнението на проекта КУПУВАЧЪТ получава следните документи:

1.ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ
2.”АЙ РАКИНГ” ООД ГАРАНЦИЯ
3.ИНФОРМАЦИОННА ТАБЕЛА

XVII. СПОРОВЕ И ПРИЛОЖИМО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

1.ДОСТАВЧИКЪТ желае всички спорове между страните да се решават чрез преговори и постигане на споразумение по взаимно съгласие. При невъзможност за постигане на споразумение по взаимно съгласие, ДОСТАВЧИКЪТ и КУПУВАЧА се съгласяват и приемат спора(овете) да се отнасе за разглеждане и решение към Арбитражния съд при Българската Търговско Промишлена Палата, в съответствие с нейните правила за дела, основани на арбитражни споразумения.
2.Двете страни се споразумяват да приемат решението на Българската Търговско Промишлена Палата за окончателно и двете страни приемат да го изпълнят доброволно.
3. Двете страни се споразумяват техните договорни взаимоотношения да се регулират от приложимото Българско законодателство.

XVII. ИЗВЕСТИЯ

1. Всички известия между Страните ще се извършват в писмена форма, като писмената форма се счита спазена включително и чрез изпращане на факс или мейл на посочени от страните в договора, офертата или в търговската кореспонденция.
2. В случай че някоя от Страните смени своя адрес за кореспонденция, то тази промяна влиза в сила за другата страна само след като тя бъде надлежно писмено уведомена за това. До влизане в сила на промяната всички известия изпратени до предишния адрес на тази страна ще се смятат за получени от нея.

Настоящите Общи условия са приети от Общото събрание на “Ай Ракинг” ООД на 01.08.2014 и имат действие до тяхното изрично отменяне или изменяне по реда на приемането им.