Архив, гр.София

Клиент: "БЕСТ ФУДС" ООД

Тип метални стелажи: Стелажна система за архиви

Капацитет: 220 модула