Προστασία προσωπικών δεδομένων

ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ WWW.IRACKING.EU
 
Ισχύει από 11.05.2018
Τελευταία ενημέρωση στις 19.05.2018.
 
CONTENTS:
1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
3.ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΥΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
4.ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
5.ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΕΠΕ
6. ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
7. ΣΚΟΠΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ & nbsp; ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΑΣ
8. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ
9. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΑΣ
10.ΠΡΟΠΟΙΕΙ Ο ΧΡΗΣΤΗΣ
11. ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ & nbsp; ΧΡΗΣΤΗΣ
12. ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΑΣ
13. ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
 
 

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 
Από τις 25 Μαΐου 2018, τίθεται σε ισχύ ένας νέος κανονισμός για την προστασία των δεδομένων που εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στόχος του κανονισμού είναι να διασφαλίσει την προστασία των δεδομένων των ατόμων από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και να εναρμονίσει τους κανονισμούς για την επεξεργασία τους.
Ως διαχειριστής προσωπικών δεδομένων, η IRACKING Ltd. συμμορφώνεται με όλες τις απαιτήσεις του νέου κανονισμού συλλέγοντας μόνο άτομα' δεδομένων που είναι απαραίτητα για την παροχή της υπηρεσίας και τη διατήρησή τους υπεύθυνα και νόμιμα.
„IRACKING “ Ltd λειτουργεί σύμφωνα με τον Νόμο περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και τον Κανονισμό (ΕΚ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών δεδομένων.
 

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
 
 1. Ονομα "IRACKING " LTD
 2. UIC / BULSTAT: 203161352
 3. Κεντρικά γραφεία και διεύθυνση διευθύνσεων: Σεβίλιε, οδός Σίμκα 3,
 4. Διεύθυνση για την άσκηση της δραστηριότητας: χωριό Ezerovo, περιοχή Βάρνα, βάση αποθήκης„IRACKING.EU“ LTD
 5. Δεδομένα αλληλογραφίας: Σόφια, Lyulin, & nbsp; Bl.318, ent. Β, ap
 6. E-mail: office@racking.eu
 7. Τηλέφωνο:0896-000018
 8. Certificate number for the data administrator 409479

C3.Υπηρεσίες για την εποπτική αρχήTertificate number για τον διαχειριστή δεδομένωνPhone:
 
 1. Όνομα: Επιτροπή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
 2. Έδρα και διεύθυνση διαχείρισης: Σόφια 1592, Blvd. &αμπέραζ; Prof. Tsvetan Lazarov & amp; rdquo; Αριθ. 2
 3. Στοιχεία αλληλογραφίας: Sofia 1592, Blvd. &αμπέραζ; Καθ. Tsvetan Lazarov & rdquo; No 2
 4. Τηλέφωνο: 02 915 3 518
 5. Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
 6. Website: www.cpdp.bg
 
 
4. ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
 
Σύμφωνα με το νέο κανονισμό πρόσωπο. „προσωπικός data“ κάθε πληροφορία σχετικά με αναγνωρίσιμο φυσικό πρόσωπο ή φυσικό πρόσωπο („υποκείμενο δεδομένων“); ένα αναγνωρίσιμο φυσικό πρόσωπο είναι ένα πρόσωπο το οποίο μπορεί να αναγνωριστεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως από αναγνωριστικό όπως όνομα, αναγνωριστικό αριθμό, δεδομένα θέσης, ηλεκτρονικό αναγνωριστικό ή ένα ή περισσότερα σημάδια που σχετίζονται με τη σωματική, τη φυσιολογική, τη γενετική, , οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα αυτού του ατόμου.

5.ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ IRACKING LTD
 
/ΑΜΕΣΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ/
Σύμφωνα με τον κανονισμό, συλλέγουμε, αποθηκεύουμε και επεξεργαζόμαστε τα παρακάτω δεδομένα που παρέχετε,
 • όνομα εταιρείας / οργανισμού
 • το προσωπικό και το οικογενειακό όνομα
 • Πληροφορίες ανάδρασης - & nbsp; τηλέφωνο και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • διεύθυνση & ndash; / σε περίπτωση παράδοσης αγαθών και συναλλαγής μεταξύ των μερών /

6. ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
 
„IRACKING “ Ltd συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα σε σχέση με την εταιρεία's δραστηριότητες & ndash; import, & nbsp; πώληση, συναρμολόγηση, εξυπηρέτηση μετά την πώληση και εγγύηση& nbsp; των εξαρτημάτων ραφιών, καθώς και όλων των άλλων προϊόντων και υπηρεσιών που σχετίζονται με τον εξοπλισμό αποθήκης.
Οι βάσεις για την υλοποίηση αυτών των δραστηριοτήτων είναι
 • Η ρητή συγκατάθεσή σας ως πελάτης/ μέσω της εταιρείας's online πλατφόρμα ή τη δική σας υπογεγραμμένη συμφωνία/
 • Εκτέλεση των Υποχρεώσεων του„IRACKING“ Ε.Π.Ε. με συμβόλαιο μαζί σας;
 • Συμμόρφωση με νομική υποχρέωση που ισχύει για „IRACKING“ LTD
 • Για το έννομο συμφέρον της „IRACKING“ LTD
 
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ  ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΑΣ
 
„IRACKING“ ООД  συλλέγουν και επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε σε σχέση με αυτά
 • Εγγραφείτε στο δωρεάν ενημερωτικό δελτίο μας
 • Ενημερώνει τις προσφορές και τα νέα προϊόντα
 • Προμήθεια προσφορών
 • Υπογραφή και σύναψη συμβάσεων
 • Λογιστικούς σκοπούς
 • Στατιστικοί σκοποί
 • Προμήθεια προϊόντων και υπηρεσιών
 • Εγγύηση και μη εγγύηση
 
Τέλος, ο πρωταρχικός σκοπός της συλλογής των προσωπικών σας στοιχείων είναι να εκπληρώσετε τις δεσμεύσεις σας και να σας παρέχουμε την υπηρεσία που περιμένετε.
 
8ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
 
Δεν αποκαλύπτουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες σε τρίτους χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή σας.
Εξαιρούνται περιπτώσεις κατά τις οποίες παρέχονται ορισμένες πληροφορίες σε δικηγόρους, οργανισμούς είσπραξης χρεών, τελωνειακούς ή άλλους κυβερνητικούς φορείς ή σε αρχές επιβολής του νόμου για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων παραβιάσεων, άλλων παραβάσεων της σύμβασης ή παράνομης συμπεριφοράς. Μπορούμε επίσης να αποκαλύψουμε τις πληροφορίες που απαιτούνται από το νόμο ή άλλα νομικά μέσα για την πρόληψη πιθανών ζημιών σε πρόσωπα ή περιουσιακά στοιχεία.

9. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΑΣ

Τα δεδομένα σας θα διατηρηθούν μέχρι να επιβληθεί ο νόμος ή μέχρι να εξαντλήσουμε τις σχέσεις μας σχετικά με τη διατήρηση της εγγύησης για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που αγοράσαμε.
Τη στιγμή που θα αποσύρετε την επιθυμία σας να είστε ο πελάτης μας, τα δεδομένα σας θα διαγραφούν.

10.ΠΡΟΠΟΙΕΙ Ο ΧΡΗΣΤΗΣ
 
Βάσει του νέου κανονισμού για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ΕΕ 2016/679 & ndash; GDPR), τα δικαιώματα προσωπικών δεδομένων σας περιλαμβάνουν:
 • Ευαισθητοποίηση.
 • Αποκτήστε πρόσβαση στα δικά σας δεδομένα.
 • Διόρθωση (εάν τα δεδομένα είναι ανακριβή)
 • Διαγράψτε τα προσωπικά σας στοιχείαΣύγκριση (αν τα δεδομένα είναι ανακριβή)(right „να ξεχαστεί“);
 • Περιορισμός επεξεργασίας διαχειριστή.
 • Φορητότητα των προσωπικών δεδομένων μεταξύ μεμονωμένων διαχειριστών.
 • Αντίθεση στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.
 • Το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα δεν μπορεί επίσης να αποτελέσει αντικείμενο απόφασης που βασίζεται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία η οποία συνεπάγεται τη δημιουργία προφίλ που παράγει νομικές συνέπειες για το υποκείμενο των δεδομένων ή επηρεάζει σημαντικά τον /
 • Δικαίωμα δικαστικής ή διοικητικής προσφυγής σε περίπτωση παραβίασης των δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων.
 
11. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΗΣ  ΧΡΗΣΤΗΣ

Εάν υποβάλετε τα δεδομένα σε άλλο πρόσωπο, είναι δική σας ευθύνη να ενημερώσετε το πρόσωπο που μας παρέχετε σχετικά με το περιεχόμενο αυτής της Πολιτικής και να κάνετε ό, τι είναι απαραίτητο σε σχέση με αυτή τη διάταξη με τον τοπικό σας νόμο.
Είναι δική σας ευθύνη ότι οι πληροφορίες και τα δεδομένα που μας παρέχετε είναι αληθή και ακριβή.
 
12. ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΑΣ
 
„АЙ РАКИНГ“ Ε.Π.Ε. σας διαβεβαιώνει,  ότι έχει λάβει οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για να προστατεύσει όσο το δυνατόν περισσότερο την άνευ αδείας πρόσβαση ή αποκάλυψη πληροφοριών. Ζητούμε επίσης από τους εργολάβους μας, τους φορείς παροχής υπηρεσιών, να παράσχουν την απαραίτητη ασφάλεια για τα προσωπικά σας στοιχεία.
 
13. ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ


Ελέγξτε έναν έλεγχο ελέγχου στο πλαίσιο ελέγχου στη σελίδα www.iracking.eu  Έχω διαβάσει και συμφωνώ με τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών και την Πολιτική Απορρήτου” Συμφωνώ ότι τα προσωπικά δεδομένα που έχω παράσχει θα υποβληθούν σε επεξεργασία και θα αποθηκευτούν σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στο έγγραφο.